Předběžná reanalýza britské studie PACE
Autor: ME/CFS.cz <me-cfs(at)seznam.cz>, Tma: Publikováno v r. 2016, Vydno dne: 24. 09. 2016

Obrázek

V roce 2011 vyšla v časopise Lancet studie známá jako PACE, která shledala, že kognitivně behaviorální terapie (KBT) a terapie postupným zvyšováním fyzické aktivity (GET) mohou vést ke zlepšení (improvement) a zotavení (recovery) z myalgické encefalomyelitidy (ME), později známé jako chronický únavový syndrom (CFS). V roce 2013 vyšla navazující studie v časopise Psychologická medicína (Psychological Medicine), jejíž závěry preferovaly zotavení pomocí KBT a GET i v dlouhodobém horizontu. Avšak tyto závěry jsou v příkrém rozporu se zkušenostmi nemocných, což vyústilo v úsilí pacientů a odborníků o nezávislé přezkoumání studie PACE. K tomuto cíli vedla velmi dlouhá a náročná cesta. Příčinou striktního odmítnutí sdílet nezpracovaná data studie mohla být až v roce 2016 zveřejněna Předběžná analýza zotavení z chronického únavového syndromu v PACE trial za použití individuálních dat účastníků, která vyvrací předchozí publikovaná tvrzení, že GET a KBT pomáhají nemocným se zotavit. Autorem nové analýzy je Alem Matthees a kol. Dokument vznikl ve spolupráci s odborníky v oboru statistiky profesorem Philipem Starkem z University of California, Berkeley a prof. Brucem Levinem z Columbia University. Poprvé se objevil na VIROLOGY BLOGu zde a v recenzovaném časopise zde. Tato nová práce dokládá, proč „zainteresovaní“ lidé udělali maximum pro znemožnění přístupu dalším osobám k potřebným podkladům. Nové výsledky rozborů surových dat nikdy neměly vyjít na světlo. Reanalýza Mattheese a kol. za použití původního protokolu schváleného pro studii odhalila, že údaje o zotavení, publikované v prestižním vědeckém časopise, byly v průměru čtyřnásobně zveličené. Navíc bylo zjištěno, že míra zotavení u  KBT a GET není výrazně vyšší než u samotné specializované lékařské péče (specialist medical care - SMC). Rozdíl mezi těmito mírami zotavení není statisticky významný. (Studie PACE srovnávala celkem čtyři různé způsoby ošetření, ale především měla být definitivním potvrzením o účinnosti KBT a GET pro CFS).

graf

Pan Alem Matthees, sám nemocný CFS, podal žádost o vydání anonymizovaných dat za účelem jejich nezávislé analýzy dne 24. března 2014 na základě britského Zákona o svobodném přístupu k informacím (The Freedom of Information Act - FOIA) u Queen Mary University of London (QMUL), která má data v držení. Jeho žádost byla QMUL zamítnuta. Ve Velké Británii je možné podat proti neposkytnutí informací stížnost k informačnímu komisaři (Information Commissioner), kam se pan Matthees následně obrátil.  Informační komisař rozhodl v jeho prospěch a data měla být ve veřejném zájmu panu Mattheesovi vydána. QMUL se však proti rozhodnutí odvolala k tribunálu prvního stupně (First-tier Tribunal). Argumentovala při tom i tím, že se „škodící pacienti (malicious patients) chystají porušit anonymizaci dat a zveřejnit jména všech účastníků, aby tak zdiskreditovali studii.“ Rovněž tvrdila, že vědcům bylo vyhrožováno smrtí. Tato a další dehonestující tvrzení o pacientech byla pro nepodloženost odmítnuta. Informační komisař je nazval "divokými spekulacemi" (“wild speculations”), viz str. 36 rozhodnutí tribunálu č. j.  EA/2015/0269. Poukázal na to, že samotní vědci ve výpovědi přiznali, že ani oni, ani účastníci PACE nedostali žádné takové výhrůžky. Dne 12. 8. 2016 informační tribunál zamítnul odvolání QMUL a rozhodl, že anonymizovaná data musejí být žadateli poskytnuta. Proti tomuto rozhodnutí bylo možné se odvolat k Vrchnímu tribunálu (Upper tribunal). QMUL nakonec této možnosti nevyužila a v poslední den lhůty na podání odvolání panu Matthesovi data vydala.

Závažné problémy studie PACE byly jasné již od zveřejnění v Lancetu, ale veškerá věcná kritika nedostatků studie byla systematicky ignorována. Byla podána řada žádostí o informace podle FOIA, ale setkávaly se s odmítnutím jako „opakované a kverulantské.“ Až v říjnu 2015 se situace kolem PACE rozhýbala díky článkům Davida Tullera, lektora v oblasti veřejného zdraví a žurnalistiky na University of California, Berkeley. Pan Tuller podrobně popsal nedostatky kontroverzní studie. Díky jeho článkům se o ni začali podrobněji zajímat další odborníci i mimo pole ME/CFS. Následovalo zapojení šesti renomovaných vědců, jejichž názory na studii pan Tuller citoval ve svých článcích. Společně zaslali otevřený dopis do Lancetu s požadavkem na nezávislou reanalýzu dat studie PACE. K otevřenému dopisu se následně připojila skupina dalších 36 vědců a lékařů. Veřejnost se vyjádřila zatím největší peticí v historii aktivismu ME a CFS, kterou podepsalo 12 tisíc lidí. Obojí bylo použito u tribunálu jako důkaz o veřejném zájmu na vydání dat a přispělo tak k uznání nároku pana Mattheese.

Správná léčba musí být založena na důkazech o své účinnosti. Pokud jsou tyto důkazy zmanipulované, může být pacientům doporučována v lepším případě neúčinná léčba, v tom horším léčba, která může zdravotní stav ještě zhoršit. V některých zemích se KBT a GET staly standardní léčbou pro ME a CFS právě na základě několikanásobného zveličení důkazů o své účinnosti ve studii PACE. Nafouknuté výsledky studie rovněž podpořily za silné mediální účasti mýtus o tom, že ME není skutečná nemoc, ale „vše je jen v mysli.“ Vlivné deníky s odvoláním na PACE neváhaly publikovat katastrofální informace o tom, jak k vyléčení z ME a CFS stačí jen trochu cvičit a pozitivně myslet. Postavení nemocných utrpělo další úder. I bez takových neobjektivních článků jsou lidé s ME a CFS kvůli všeobecně rozšířené skepsi k tomuto onemocnění ohroženou skupinou, co se týká negativního postoje veřejnosti a zdravotnicko-sociálního zanedbávání, ačkoliv nedávná zpráva amerického Institutu medicíny Národní akademie věd jednoznačně shledala, že ME/CFS je vážné, chronické, komplexní, multisystémové onemocnění a nemoc je skutečná.

Adekvátním řešením situace by bylo stažení studie PACE a zahájení nezávislého vyšetřování, protože kontrola kvality studie a postup autorů a dalších zodpovědných osob určitě nebyly v nepořádku. Za nezbytný krok rovněž považujeme okamžitou opravu terapeutických doporučení založených na nadsazených výsledcích PACE. Obojí bude patrně složité vzhledem k pokračující obhajobě nadsazených výsledků, i přes skandální skutečnosti provázející tuto doposavad největší studii ME a CFS financovanou z veřejných prostředků částkou 5 miliónů liber. Neziskové organizace a aktivisté rovněž volají po zastavení dalších výzkumů účinků psychointervencí na ME a CFS (aktuálně probíhá další taková studie na dětech) a převedení finančních prostředků z psycho-výzkumu do biomedicínské výzkumné oblasti. Upozorňují též na nutnost partnerství ve sdílení dat jak mezi samotnými vědci, tak i ve vztahu k pacientům. Transparentnost vědy je jediným lékem na to, jak předcházet podobným excesům.

Info v češtině o PACE: http://www.me-cfs.cz/view.php?cisloclanku=2011030801 
Zdroje informací v originále: http://www.virology.ws/2016/09/21/no-recovery-in-pace-trial-new-analysis-finds/ 
http://informationrights.decisions.tribunals.gov.uk/DBFiles/Decision/i1854/Queen%20Mary%20University%20of%20London%20EA-2015-0269%20(12-8-16).PDF 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3065633/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26521770
http://www.virology.ws/2015/10/23/trial-by-error-iii/
http://www.virology.ws/2016/09/22/trial-by-error-continued-the-real-data/
https://theconversation.com/tribunal-was-right-to-order-release-of-chronic-fatigue-trial-data-64255
https://www.relevantnow.com/stories/sneakbee/xjcom4RUpa0 
https://www.statnews.com/2016/09/21/chronic-fatigue-syndrome-pace-trial/ 
http://www.businessinsider.com/flawed-lancet-study-me-cfs-chronic-fatigue-2016-9 
http://www.thecanary.co/2016/10/02/results-really-didnt-want-see-key-mecfs-trial-data-released/
http://solvecfs.org/preliminary-analysis-of-newly-released-pace-trial-data-confirms-initial-publication-results-were-unsound-september-21-2016/
http://occupyme.net/2016/09/21/pace-grossly-exaggerated/
http://www.healthrising.org/forums/threads/data-analysis-puts-pace-trial-on-slippery-slope-to-retraction.4942/ 
http://www.meassociation.org.uk/2016/09/pace-trial-shows-why-medicine-needs-patients-to-scrutinise-studies-about-their-health-simon-mcgrath-on-bmj-blogs-22-september-2015/ 
http://www.sciencealert.com/bad-science-has-misled-millions-with-chronic-fatigue-court-order-reveals
http://me-pedia.org/wiki/PACE_trial  
Průzkum britské ME asociace mezi pacienty, kteří podstoupily terapie jako GET, KBT: http://www.meassociation.org.uk/how-you-can-help/introduction-to-our-cbt-get-and-pacing-report/
Výzkum označený zkratkou MAGENTA, který zkoumá účinnost KBT a GET na dětech, - otázky ke zvážení: http://blogs.plos.org/mindthebrain/2016/09/23/before-you-enroll-your-child-in-the-magenta-chronic-fatigue-syndrome-study-issues-to-be-considered/
Zpráva IOM 2015: Přehled důkazů týkajících se hlavních a ostatních symptomů ME/CFS: http://www.me-cfs.cz/view.php?cisloclanku=2015041101


Další publicita případu PACE:
Julie Rehmeyer a David Tuller, NYT, SundayReview, 18. 3. 2017
https://www.nytimes.com/2017/03/18/opinion/sunday/getting-it-wrong-on-chronic-fatigue-syndrome.html

Science-Based Medicine, Harriet Hall, 4. 4. 2017:
https://sciencebasedmedicine.org/treating-chronic-fatigue-syndrome-with-cognitive-behavioral-therapy-and-graded-exercise-therapy-how-the-pace-trial-got-it-wrong/

Vydání Upozornění na možné pochybení v článku (Expression of Concern) v PLOS ONE:
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0040808
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0177037