Americké státní projekty k ME/CFS - Návrh zprávy P2P
Autor: ME/CFS.cz <me-cfs(at)seznam.cz>, Tma: Novinky ze světa v r.2015, Vydno dne: 23. 01. 2015

grafika P2P

Od minulého roku běží v USA dva souběžné státní projekty zaměřené na ME/CFS. Oba si vytkly za cíl řešit a zlepšit současnou situaci. Toto úsilí však provázejí od samého začátku i určité pochybnosti. Během roku 2014 jsme o obou projektech průběžně přidávali nové zprávy na stránky www.me-cfs.cz, protože se dá očekávat, že jejich výsledky budou mít dopad na pacienty daleko za hranicemi USA. Jednalo se o projekty:

1. Příprava redefinice ME/CFS, kterou ministerstvo zdravotnictví USA (HHS) pověřilo IOM (http://www.iom.edu/…/diagnosismyalgicencephalomyelitischron…). Nedůvěru veřejnosti vzbudilo rozhodnutí svěřit tento náročný úkol do rukou 15ti členné komisi, která se skládá jen z 8 odborníků na ME / CFS, zatímco ostatní členové nemají zkušenosti s tímto onemocněním. Ve společenství ME/CFS převládá přesvědčení, že komise pověřená definováním tak složitého komplexního onemocnění by se měla skládat výhradně ze zkušených odborníků. Poradní výbor pro CFS Ministerstva zdravotnictví USA (CFSAC) doporučil jako výchozí bod pro jednání o nové definici ME/CFS Kanadská konsenzuální kritéria z r. 2003. Dále 50 nejzkušenějších vědců a lékařů zabývajících se tímto onemocněním podpořilo oficiální přijetí Kanadských konsenzuálních kritérií pro použití ve výzkumu i klinické praxi. Informovali jsme vás zde: http://www.me-cfs.cz/view.php?cisloclanku=2013111201.

AKTUÁLNĚ: Na 10. 2. 2015 se plánuje oficiální zveřejnění zprávy Výboru pro diagnostická kritéria ME/CFS IOM. Více zde: http://www.iom.edu/…/DiagnosisMyalgicEncep…/2015-FEB-10.aspx. Informovat o výsledcích budeme v dalším článku.

Aktualizace 14. 2. 2015: Zpráva IOM je nyní ke stažení ZDE, úplný text má 282 stran. Avizovaný článek viz ZDE.

2. Program P2P. (Více zde: https://prevention.nih.gov/…/pathways-to-p…/workshops/me-cfs.) Jako první na něj širší obec ME/CFS upozornila Jennifer Spotila, která vyjádřila znepokojení nad přípravou projektu tzv. za zavřenými dveřmi. Jména členů pracovní skupiny P2P nebyla původně zveřejněná, setkání měla být veřejnosti nepřístupná, návrhy otázek, jež by měly být řešené, plus další pozadí projektu se podařilo získat jenom díky uplatnění zákona o svobodném přístupu k informacím (FOIA) a vyhranému soudnímu sporu bývalou právničkou a pacientkou ME Jeannette Burmeister. Obstrukce s poskytováním informací a další kontroverzní události brání pozitivnímu vnímání částí veřejnosti (viz occupycfs, phoenixrising, hthoughtsaboutme). Přesto doufejme, že výsledky projektů nakonec rozptýlí všechny obavy.

AKTUÁLNĚ: Také P2P se blíží k závěru. Návrh závěrečné zprávy je k dispozici zde: https://prevention.nih.gov/…/mecfs/ODP-MECFS-DraftReport.pdf

Nejedná se o konečnou verzi zprávy (konečná verze bude zveřejněna v úterý 14. dubna 2015), ale o návrh, k němuž mohla veřejnost podat do 16. 1. 2015 komentáře. Jennifer Spotila na svém blogu založila knihovnu těchto komentářů. Najdete ji zde: http://www.occupycfs.com/p2p-library/ 

Do knihovny své komentáře přidalo k dnešnímu dni 70 zástupců z řad organizací i jednotlivých lékařů, zdravotních sester, pečovatelů, obhájců pacientů a pacientů z USA i z dalších zemí - Anglie, Austrálie, Dánska, Holandska, Švédska… Je možné, že se k návrhu zprávy P2P vyjádřily i zástupci z jiných států.

Zde jsme pro stručný přehled vybrali nejfrekventovanější připomínky podané formou komentářů k návrhu zprávy P2P:

- Žádost o zvýšení financování biomedicínského výzkumu na úroveň nemocí se srovnatelným počtem pacientů a srovnatelnou úrovní postižení.

- Žádost o přesné vymezení a objasnění použitých názvů nemoci a jejich zkratek ve zprávě P2P.

- Žádost o zdůraznění, že hlavním specifickým příznakem, kterým se nemoc vyznačuje, není únava, ale post-námahové neuroimunitní vyčerpání, které zahrnuje zhoršení příznaků/vyčerpání po námaze (dále jen PENE/PEM).

- Žádost o zdůraznění ve zprávě P2P, že se zde nevyskytuje běžná únava, ale extrémní patologické vyčerpání s významným snížením fyzických i kognitivních funkcí.

- Žádost o odstranění informace o významném překryvu s těžkou depresivní poruchou, protože neexistuje přesvědčivý důkaz na podporu tohoto tvrzení, jak bylo prokázáno.

- Žádost vyřadit vedle Oxfordských kritérií i Fukudova kritéria; a diagnostické definice, které nevyžadují jako povinný příznak PENE/PEM.

- Žádost doporučit ve zprávě P2P, aby se do doby, než bude k dispozici lepší diagnostický nástroj, používala pro diagnostiku výhradně Kanadská konsenzuální kritéria (CCC) nebo Mezinárodní konsenzuální kritéria (ICC), která zahrnují PENE/PEM jako povinný příznak.

- Žádost vyřadit z přezkumů výsledků výzkumu všechny studie založené na Oxfordských kritériích. Důvod pro vyřazení z přezkumu: Tyto studie nejsou relevantní pro pacienty s ME (neurologickou nemocí dle Světové zdravotnické organizace). Návrh zprávy P2P sice navrhl vyřadit Oxfordská kritéria, ale v léčebných doporučeních se o tyto studie opírá. V návrhu zprávy tak dochází k rozporům.

- Žádost, aby zpráva P2P přednostně doporučila replikace studií zaměřených na biologické léčby, které pomohly mnoha pacientům, včetně ampligenu, antivirotik a rituximabu.

- Žádost, aby zpráva P2P doporučila opravy v oficiálně vydaných pokynech pro poskytovatele zdravotní péče (i pacienty) následovně:

- žádost zrušit ve zprávě P2P doporučení „multimodální terapie“ a nahradit je doporučením „specializované biomedicínské péče“, kam patří odborná péče specialistů vyškolených o ME z oborů: imunologie, neurologie, kardiologie, endokrinologie, revmatologie, fyziologie cvičení...

Např. ve Švédsku ve Stockholmu byla testovaná úspěšnost „multimodální terapie“ s jednoznačným závěrem: Multimodální terapie nepomohla pacientům s ME. Došlo ke shodě napříč celým sektorem (zdravotní úředníci, vedoucí lékaři, pečovatelé, pacienti), že multimodální jednotka bude uzavřena a místo toho se všechny zdroje zaměří na hlavní potřeby pacientů s ME = specializovanou biomedicínskou péči, poskytovanou lékaři, kteří mají nejmodernější poznatky o multisystémovém postižení ME; a na biomedicínský výzkum.

- žádost, aby zpráva P2P doporučila založit centra specializované biomedicínské péče pro ME, která budou spolupracovat i v oblasti výzkumu. Ideálním příkladem je australská klinika National Centre for Neuroimmunology and Emerging Diseases (Národního centra pro neuroimunologii a nová onemocnění – viz http://www.griffith.edu.au/health/national-centre-neuroimmunology-emerging-diseases).

- Žádost o realizaci doporučení CFSAC v jejich originální nepozměněné verzi. Poradní výbor ministerstva zdravotnictví CFSAC vydal v průběhu let mnoho důležitých doporučení, která však zůstala jenom na papíře.

Připomínky CFSAC k návrhu zprávy P2P jsou k dispozici zde: http://www.hhs.gov/advcomcfs/recommendations/cfsac-pathways-to-prevention-january-2015-updated.pdf

Pozn. red. ME/CFS.cz: Je impozantní vidět jednotnost názorů, kterou dokládá knihovna komentářů. Každý jednotlivec i organizace podali své vlastní připomínky k návrhu zprávy P2P, přesto naše obec, odborná i laická, promluvila jednotným hlasem. Přínos knihovny vidíme i v tom, že si celosvětové společenství touto cestou zcela nezávisle vyměnilo své názory a uvědomilo si jednotu v otázkách základních potřeb. Pro mnohé muselo představovat prostudování a příprava všech materiálů v krátkém časovém termínu enormní zátěž. Všem proto patří náš dík a přání přestát zátěž bez vážných dlouhodobých zdravotních následků. Speciální poděkování vyjadřujeme všem odborníkům, kteří zasvětili svou práci ve prospěch biomedicínského pokroku u ME/CFS.

Aktualizace 17. 3. 2015:

Zveřejnění Zprávy P2P je naplánované na 14. dubna 2015, ale nové informace od Jennifer Spotila mohou vyvolat otázku legitimity zprávy. Paní Spotila podala žádost FOIA (právo na svobodný přístup k informacím) o vydání připomínek/komentářů veřejnosti k návrhu zprávy P2P. Na základě odpovědi NIH, kterou obdržela, upozornila celé společenství na existenci možnosti, že Kancelář prevence chorob (ODP) řádně nezaznamenala některé z veřejných komentářů k návrhu zprávy - včetně komentářů od Poradního výboru CFS (CFSAC). Více na http://www.occupycfs.com/2015/03/17/did-p2p-receive-your-comments

Aktualizace 3. 4. 2015

Zveřejnění Zprávy P2P se patrně zdrží. Na oficiálních stránkách NIH se objevilo zdůrazněné prohlášení, že Kancelář prevence chorob (ODP) zjistila, že jeden soubor připomínek veřejnosti nebyl předán panelu odborníků, kteří připravují závěrečnou zprávu P2P. Přečtěte si informace od paní J. Spotila, která odhalila tuto chybu jako první: http://www.occupycfs.com/2015/04/03/p2p-mistrial/
Celé upozornění NIH, citujeme: "Important Notice: The ODP recently discovered that one set of public comments was not forwarded to the panel for consideration. Because the ODP is committed to ensuring that all public comments have been considered, we have paused the publication process in order to give the panel time to consider the new information and determine if changes are needed before the release of the final report. Once the panel has been able to deliberate, the publication process will resume, and the ODP will announce a new timeline on our website."

Aktualizace 24. 4. 2015

Pochybení v procesu P2P týkající se komentářů veřejnosti pokračují, jak zjistila paní J. Spotila. Další připomínky patrně nedoputovaly členům panelu, který zpracovává závěrečnou zprávu. Podrobnosti viz zde: http://www.occupycfs.com/2015/04/20/p2p-missteps-continue/

 

Název nemoci a používané zkratky na webu ME/CFS.cz:

Na našich stránkách se držíme Desáté mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace (MKN-10) používané v České republice. Podle MKN-10 nejsou myalgická encefalomyelitida a chronický únavový syndrom dvě různé nemoci (i když existují různé diagnostické definice). Název myalgická encefalomyelitida je starší a pojmenování chronický únavový syndrom bylo zavedené až 3 desetiletí po něm. Oba názvy mají v MKN-10 přiřazený kód G93.3. Více zde: Diagnózy G93.3, R53, F48, Scany MKN-10 pro zařazení ME, CFS a PVFS jako G93.3, Objasnění SZO.

To nám umožňuje používat pro myalgickou encefalomyelitidu (ME) a chronický únavový syndrom (CFS) rozšířenou mezinárodní zkratku ME/CFS a využít pro lepší viditelnost našich stránek na internetu vlastností internetových vyhledávačů, do nichž je u nás termín „chronický únavový syndrom“ zadávaný častěji, než „myalgická encefalomyelitida“. Z tohoto důvodu zatím neuvažujeme o vypuštění chronického únavového syndromu a zkratky ME/CFS na našem webu, i když preferujeme název myalgická encefalomyelitida se zkratkou ME. Pojmenování „chronický únavový syndrom“ zaneslo na 30 let hluboké stigma do celé problematiky a velmi těžce poškodilo celou tuto oblast. Časem jeho použití zmizí z našich stránek.

I Mezinárodní konsenzuální kritéria (ICC), sestavená předními experty na ME, shledávají starší název jako vhodnější a k vyjasnění názvů uvádějí následující: „Označení „chronický únavový syndrom“ (CFS) přetrvává po mnoho let díky nedostatečným znalostem etiologických činitelů a samotného procesu choroby. Z hlediska nedávného výzkumu a klinických zkušeností, které poukazují zcela zřetelně na rozšířený zánět a multisystémovou neuropatologii, je mnohem vhodnější a správnější používat odborné označení „myalgická encefalomyelitida“ (ME), protože tento pojem označuje základní patogenezi. Toto označení je rovněž plně v souladu s neurologickou klasifikací ME uvedenou v Mezinárodní klasifikaci nemocí Světové zdravotnické organizace.“
Zdroj:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2796.2011.02428.x/full

Entity nemoci jsou fakta a jevy, zatímco názvy a definice jsou pouhé lidské pojmy. Některé pojmy jsou přesnější než jiné. Název CFS vznikl v odezvě na epidemie ve Spojených státech, které byly epidemiemi ME. V USA ale vytvořili nové definice a bohužel i své vlastní pojmenování chronický únavový syndrom. Tyto široké definice CFS zaměřené na nespecifický příznak chronické únavy jako hlavní symptom nemají schopnost oddělit CFS od jiných chorob provázených únavou. Jednoduchým řešením těchto nedostatků je přestat široké definice používat a nahradit je přesnějšími, jak je navrženo v komentářích k P2P výše. Přestat používat vadné názvy a definice je základ.

Datum poslední aktualizace 24. 4. 2015.